preskoči na sadržaj
Natječaj

 

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/05

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  21. siječnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce razredne nastave - 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  koji je objavljen dana  07. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 21. veljače  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce razredne nastave  – 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  izabrana je Kata Jolić  iz Gradića, Kralja Tomislava 17, profesor razredne nastave.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/04

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  21. siječnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima stručnog suradnika/ce psihologa - 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  koji je objavljen dana  07. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 21. veljače  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu stručnog suradnika/ce psihologa  – 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  izabrana je Ana Karažija iz Velike Gorice, Ivana Gorana Kovačića 5, magistra psihologije.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________________________

 

 

 

Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. ,152/14 i 7/17) Osnovna škola Vukovina iz Gornjeg Podotočja, Školska 20/A raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1.Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme - zamjena radnice

koja je privremeno nesposobna za rad

2.Stručni suradnik/ca psiholog – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme - zamjena radnice koja je privremeno nesposobna za rad

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. kao i dokaz o tome na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis,

domovnicu ili dokaz o državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 08. veljače 2018. i traje do 16. veljače 2018. godine.

 

KLASA: 602-02/18-01/01
URBROJ:  238/31-19-02-18

Ravnatelj:
Damir Bedić, mag.cin.

 

Gornje Podotočje, 07.02.2018.

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/03

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  15. siječnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima stručnog suradnika/ce socijalni pedagog - 1 izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme koji je objavljen dana  03. siječnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 12. siječnja  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu stručnog suradnika/ce socijalni pedagog  – 1 izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme  izabrana je Ana Goršeta iz Velike Gorice, ulica Marina Getaldića 12 magistra socijalne pedagogije.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/03

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  15. siječnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne radnice na rad)  koji je objavljen dana  03. siječnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 12. siječnja  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelj/ica  geografije – 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne radnice na rad) izabran je Hrvoje Herceg iz Zagreba, profesor geografije.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.i 7/17.) Osnovna škola Vukovina, Gornje Podotočje, Školska 20/A  raspisuje
 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta
 

1.Učitelj/ica geografije  – 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme - zamjena za

vrijeme bolovanja

2.Stručni suradnik/ca socijalni pedagog – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme
 

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i  obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12.,33/13.,148/13. i 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti kao i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

-životopis,

-domovnicu ili dokaz o državljanstvu

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 8 dana od dana objave natječaja

-potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.


Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 03.01,2018. i traje do 11.01.2018.godine.

KLASA:602-02/18-01/01

URBROJ:238/31-19-02-18

Gornje Podotočje,

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 112-07/17-01/06

URBROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje,  02. studenog  2017.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelj/ica matematike na puno, određeno radno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne radnice na rad), mjesto rada OŠ Vukovina , koji je objavljen dana  9. listopada 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30. listopada 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelj/ica matematike na puno određeno radno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne radnice na rad) izabrana je  Marinela Rebić iz Lekenika  te je s imenovanim/om sklopljen ugovor o radu dana 30.10.2017.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

____________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 112-07/17-01/05

URBROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje,  02. studenog  2017.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme (do 31.08.2018.), mjesto rada OŠ Vukovina, koji je objavljen dana  9. listopada 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30. listopada 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme (do 31.08.2018.) izabrana je Ana Kovačević iz Jagodnog  te je s imenovanim/om sklopljen ugovor o radu dana 30.10.2017.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

____________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) Osnovna škola Vukovina, Školska 20/A, Gornje Podotočje raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

  1. Učitelj/ica matematike– 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme (zamjena za privremene odsutnosti radnika);
  2. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme (do 31. kolovoza 2018.)

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

- životopis;

- domovnicu;

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 8 dana od dana objave natječaja;

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina, Gornje Podotočje, Školska 20/A

10415 Vukovina  s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, Gornje Podotočje i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09. listopada  2017. i traje do 17. listopada 2017. godine.

KLASA:602-02/17-01/54

       URBROJ: 238/31-19-02-17

       Gornje Podotočje, 05.10.2017.

       Ravnatelj: Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 112-07/17-01/04

UR.BROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 13. travnja  2017.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremač/ica na određeno puno radno vrijeme, mjesto rada područna škola Mraclin  bez probnog rada koji je objavljen dana  9. ožujka 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 10. travnja 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu spremač/ica na određeno vrijeme, izabrana je Tihana Kompes  iz  Novog Čiča.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13., 152/14. I 07/17.) Osnovna škola Vukovina  iz Gornjeg Podotočje , Školska 20/A raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Spremač/ica – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje )- mjesto rada PŠ Mraclin

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati završenu osnovnu školu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze koji su zakonom propisani u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

životopis,

domovnicu,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 8 dana od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

 

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A, 10419 Vukovina  s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 09. Ožujka  2017. i traje do 17. Ožujka  2017. godine.

KLASA:112-07/17-07-01

URBROJ: 2158-17-01-17-3

Gornje Podotočje, 9. ožujka  2017.

ravnatelj: mag.cin. Damir Bedić

 

 

 

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A

GORNJE PODOTOČJE, 10419 VUKOVINA


KLASA: 112-07/17-01/03

UR.BROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 14. veljače 2017.


 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ice engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno) koji je objavljen dana 03. veljače 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 14. veljače 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ice engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno), izabrana je Silvija Kolarek Ježić, prof. engleskog jezika i književnosti  iz Novog Zagreba.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14., 07/17.) ravnatelj Osnovne škole Vukovina, Školska 20/A, Gornje Podotočje, 10419 Vukovina  raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. Učitelj/ica  engleskog jezika -1 izvršitelj na nepuno ( 25 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme;

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

životopis,

domovnicu,

diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 8 dana od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Školska 20/A, Gornje Podotočje, 10419 Vukovina s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana  03. veljače 2017. i traje do 11. veljače  2017. godine.

KLASA:112-02/17-01/03

URBROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 03. veljače  2017.

 

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A

GORNJE PODOTOČJE, 10419 VUKOVINA


KLASA: 112-07/17-01/02

UR.BROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 27. siječnja 2017.


 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) koji je objavljen dana 04. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 26. siječnja 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), izabrana je Margareta Grgar, kuhar (SSS)  iz Novog Čiča.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A

GORNJE PODOTOČJE, 10419 VUKOVINA


KLASA: 112-07/17-01/01

UR.BROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 27. siječnja 2017.


 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce geografije na neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno) koji je objavljen dana 11. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 26. siječnja 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce geografije na neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno), izabrana je Martina Maček, magistra edukacije geografije iz Velike Gorice.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

 


 

Koliko je sati u Londonu, Pekingu, Sao Paolu...?

Saznajte na stranicama Geografije.


Kalendar
« Veljača 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Oglasna ploča

TražilicaKorisni linkovi
preskoči na navigaciju