preskoči na sadržaj
Natječaj

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14., 152/14., 7/17. i 68/18. ) ravnatelj Osnovne škole Vukovina, Školska 20/A.,Gornje Podotočje, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.Učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme, 20 sati tjedno;

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis,

domovnicu ili dokaz o državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

 

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A, 10419 Vukovina s naznakom – za natječaj -

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 03. prosinca 2018. i traje do 11. prosinca 2018. godine.

 

KLASA: 602-02/18-01/08
URBROJ:  238/31-19-02-18
Gornje Podotočje, 30.11.2018.


 

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

KLASA: 602-02/18-01/13

UR.BROJ: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 31.10.2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce njemačkog jezika na puno neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 25. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30.

listopada 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce

njemačkog jezika na puno neodređeno vrijeme, izabrana je:

Nikol Igračić Trupčević, prof. njemačkog jezika i književnosti
 

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnim pločama i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće

dostavljati.
 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

KLASA: 602-02/18-01/14

UR.BROJ: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 31.10.2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce matematike na puno određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) koji je objavljen dana 25. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30.

listopada 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce matematike na puno određeno vrijeme, izabran je:

Nusret Asani, inženjer strojarstva
 

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće

dostavljati.
 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

KLASA: 602-02/18-01/15

UR.BROJ: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 31.10.2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce matematike na nepuno (20 sati tjedno) određeno vrijeme (zamjena za dopust radi njege djeteta) koji je objavljen dana 25. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30.

listopada 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce

matematike na nepuno (20 sati tjedno) određeno vrijeme (zamjena za dopust radi njege djeteta)  izabrana je:

Monika Kos, sveučilišna prvostupnica edukacije matematike
 

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće

dostavljati.
 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

KLASA: 602-02/18-01/16

UR.BROJ: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 31.10.2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce matematike na nepuno (20 sati tjedno) neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 25. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30.

listopada 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce

matematike na nepuno (20 sati tjedno) neodređeno vrijeme izabrana je:

Žana Bocka, magistra edukacije matematike
 

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće

dostavljati.
 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

KLASA: 602-02/18-01/17

UR.BROJ: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 31.10.2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce razredne nastave u produženom boravku na puno neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 25. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30.

listopada 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce

razredne nastave u produženom boravku na puno neodređeno vrijeme izabrana je:

Ana Kovačević, magistra primarnoga obrazovanja
 

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće

dostavljati.
 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

Klasa: 003-06/18-01/10
UrBroj: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 31.10.2018.

Na temelju članka 90. Stavak 1. Statuta Osnovne škole Vukovina, ravnatelj škole donosi

ODLUKU
o neizboru kandidata

I.

Na temelju provedenih intervjua po raspisanom natječaju objavljenom dana 25.09.2018.  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Broj Biltena 185) i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Vukovina  Klasa: 602-02/18-01/07 UrBroj: 238/31-19-02-18 za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

 

1.Učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno) neodređeno vrijeme

 

ravnatelj škole donio je Odluku o neizboru kandidata/kinje.

II.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama OŠ-le Vukovina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

KLASA: 602-02/18-01/18

UR.BROJ: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 31.10.2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce razredne nastave na puno određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) koji je objavljen dana 18. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30.

listopada 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce

razredne nastave na puno određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) izabrana je:

Ana Šestak, magistra primarnoga obrazovanja
 

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće

dostavljati.
 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

KLASA: 602-02/18-01/19

UR.BROJ: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 31.10.2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce razredne nastave na puno neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 18. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30.

listopada 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce

razredne nastave na puno neodređeno vrijeme izabrana je:

Kata Jolić, profesor razredne nastave
 

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće

dostavljati.
 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/20

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  31. listopada  2018.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA SUDIONICIMA JAVNOG POZIVA ZA STRUČNO OSOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA O IZABRANOM KANDIDATU
 

Obavještavamo da je prema javnom pozivu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj/ica, mjesto rada u sjedištu i izvan sjedišta poslodavca objavljenom dana  09. listopada 2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole izabran  Marko Novaković  iz Velike Gorice, Šibenska ulica 7 , magistar kineziologije.

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

RAVNATELJ:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14., 152/14., 7/17. i 68/18. ) ravnatelj Osnovne škole Vukovina, Školska 20/A.,Gornje Podotočje, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

  1. Učitelj razredne nastave  – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme;
  2. Učitelj razredne nastave  – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust.

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis,

domovnicu ili dokaz o državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

 

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A, 10419 Vukovina s naznakom – za natječaj -

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 18. listopada 2018. i traje do 26. listopada 2018. godine.

 

KLASA: 602-02/18-01/08
URBROJ:  238/31-19-02-18
Gornje Podotočje, 17.10.2018.


 

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14., 152/14., 7/17. i 68/18. ) ravnatelj Osnovne škole Vukovina, Školska 20/A.,Gornje Podotočje, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.Učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme, 20 sati tjedno;

2.Učitelj njemačkog jezika – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme;

3.Učitelj matematike – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme (zamjena za roditeljski    dopust);

4. Učitelj matematike – 1 izvršitelj na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati tjedno, zamjena za bolovanje radi njege djeteta);

5. Učitelj matematike – 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme, 20 sati tjedno;

6. Učitelj razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme.

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis,

domovnicu ili dokaz o državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

 

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A, 10419 Vukovina s naznakom – za natječaj -

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 25. rujna 2018. i traje do 3. listopada 2018. godine.

 

KLASA: 602-02/18-01/07
URBROJ:  238/31-19-02-18
Gornje Podotočje, 25.09.2018.


 

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/10

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  20. rujna  2018.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA SUDIONICIMA JAVNOG POZIVA ZA STRUČNO OSOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA O IZABRANOM KANDIDATU
 

Obavještavamo da je prema javnom pozivu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto učitelja/icu razredne nastave, mjesto rada u sjedištu i izvan sjedišta poslodavca objavljenom 10. rujna 2018. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole, izabrana Ana Zagorac iz Buševca, Puščine 23, magistra primarnog obrazovanja.

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

RAVNATELJ:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

KLASA: 602-02/18-01/12

UR.BROJ: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 20.9.2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce kemije na nepuno (11 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme koji je objavljen dana 29. kolovoza 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 18.

rujna 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce

kemije na nepuno (11 sati tjedno) neodređeno vrijeme, izabrana je:

Ivana Mikulin

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.
 

Ravnatelj

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

Klasa: 602-02/18-01/11

Ur.Broj: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 20.9.2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce informatike na nepuno (16 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme koji je objavljen dana 29. kolovoza 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 18.

rujna 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce

informatike na nepuno (16 sati tjedno) neodređeno vrijeme, izabrana je:

Ana Peternac 

Objavljivanjem ove obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.
 

Ravnatelj

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

Na temelju čl. 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) ravnatelj Osnovne škole Vukovina objavljuje

JAVNI POZIV
 

1.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, mjesto rada OŠ Vukovina.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr. 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99)

Uz zamolbu i životopis dostaviti neovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji) i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Na javni poziv se mogu javiti nezaposlene osobe prema uvjetima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljenim na stranicama HZZ-a.

Prijave na javni poziv s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu : Osnovna škola Vukovina , Gornje Podotočje, Školska 20/A.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole.

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Osnovna škole Vukovina dana  10. 9. 2018. i traje do 18. 9. 2018.

KLASA:112-03/18-01/01
URBROJ:238/31-19-02-18

RAVNATELJ:

Damir Bedić, mag.cin.

Gornje Podotočje,  10.9.2018.

 

 

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14., 152/14., 7/17. i 68/18. ) ravnatelj Osnovne škole Vukovina, Školska 20/A.,Gornje Podotočje, raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

1.Učitelj informatike – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno;

2.Učitelj kemije – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno;

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis,

domovnicu ili dokaz o državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

 

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A, 10419 Vukovina s naznakom – za natječaj -

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 29. kolovoza 2018. i traje do 6. rujna 2018. godine.

 

KLASA: 602-02/18-01/06
URBROJ:  238/31-19-02-18
Gornje Podotočje, 28.08.2018.


 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

__________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

10419 Vukovina

KLASA: 602-02/18-01/10

UR.BROJ: 238/31-19-02-18

Gornje Podotočje, 14.6.2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce matematike na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 22. svibnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se
 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 13. lipnja 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce

matematike na puno određeno vrijeme, izabran je:

Mladen Grahovac stručni prvostupnik inženjer informacijske tehnologije iz Gradića


Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.
 

Ravnatelj

Damir Bedić, mag.cin.

 

__________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14., 152/14., i 7/17 ) ravnatelj Osnovne škole Vukovina, Školska 20/A.,Gornje Podotočje, raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1.Učitelj matematike – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust);

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A, 10419 Vukovina s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 22. svibnja 2018. i traje do 30. svibnja 2018. godine.

KLASA: 602-02/18-01/05
URBROJ:  238/31-19-02-18
Gornje Podotočje, 21.05.2018.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

                      

 

 

 

__________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/09

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  11. travnja  2018.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA SUDIONICIMA JAVNOG POZIVA ZA STRUČNO OSOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA O IZABRANOM KANDIDATU
 

Obavještavamo da je prema javnom pozivu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja odnosa za radno mjesto učitelja/icu razredne nastave mjesto rada u sjedištu i izvan sjedišta poslodavca objavljenom 29. ožujka 2018. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole, izabrana Kristina Bodružić iz Velike Mlake, Dragice Miletić 13, magistra primarnog obrazovanja.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

RAVNATELJ:

Damir Bedić, mag.cin.

 

_____________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/08

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  11. travnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce informatike - 1 izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme koji je objavljen dana  8.ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 9. travnja  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce informatike  – 1 izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme izabrana je Marinela Rebić iz Lekenika, Kolodvorska ulica 13B, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta informatika.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

__________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/07

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  11. travnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce geografije - 1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta)  koji je objavljen dana  29. ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 9. travnja  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce geografije  – 1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta) izabran je Hrvoje Herceg iz Zagreba, Bele Bartoka 6, profesor geografije.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

__________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/06

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  11. travnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce razredne nastave - 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  koji je objavljen dana  29. ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 9. travnja  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce razredne nastave  – 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  izabrana je Ana Raić iz Dugog Sela, Hrvatskog preporoda 73, magistra primarnog obrazovanja.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

__________________________________________________________________

Na temelju čl. 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14. I 127/17.) ravnatelj Osnovne škole Vukovina  objavljuje

JAVNI POZIV
 

1.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, mjesto rada Gornje Podotočje, Školska 20/A

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr. 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96).

Uz zamolbu i životopis dostaviti neovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji) i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Na javni poziv se mogu javiti nezaposlene osobe prema uvjetima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljenim na stranicama HZZ-a.

Prijave na javni poziv s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu : Osnovna škola Vukovina, Školska 20/A, Gornje Podotočje, 10419 Vukovina.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole.

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Osnovna škole  Vukovina dana 29.03.2018. i traje do 06.04.2018.

KLASA:602-02/18-01/01
URBROJ:238/31-19-02-18

RAVNATELJ:
Damir Bedić, mag.cin.

Gornje Podotočje, 29.03.2018.

 

__________________________________________________________________

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14., 152/14., i 7/17 ) ravnatelj Osnovne škole Vukovina, Školska 20/A.,Gornje Podotočje, raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

1.Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme;

2. Učitelj geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno;

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis,

domovnicu ili dokaz o državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A, 10419 Vukovina s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 29. ožujka 2018. i traje do 06. travnja 2018. godine.

KLASA: 602-02/18-01/04
URBROJ:  238/31-19-02-18
Gornje Podotočje, 29.03.2018.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

                     

__________________________________________________________________

Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. ,152/14 i 7/17) Osnovna škola Vukovina iz Gornjeg Podotočja, Školska 20/A raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme;

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. kao i dokaz o tome na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis,

domovnicu ili dokaz o državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 07.ožujka.2018. i traje do 15. ožujka 2018. godine.

 

KLASA: 602-02/18-01/03
URBROJ:  238/31-19-02-18

Ravnatelj:
Damir Bedić, mag.cin.

Gornje Podotočje, 07.03.2018.

___________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/05

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  21. siječnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce razredne nastave - 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  koji je objavljen dana  07. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 21. veljače  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce razredne nastave  – 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  izabrana je Kata Jolić  iz Gradića, Kralja Tomislava 17, profesor razredne nastave.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/04

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  21. siječnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima stručnog suradnika/ce psihologa - 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  koji je objavljen dana  07. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 21. veljače  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu stručnog suradnika/ce psihologa  – 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  izabrana je Ana Karažija iz Velike Gorice, Ivana Gorana Kovačića 5, magistra psihologije.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________________________

 

 

 

Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. ,152/14 i 7/17) Osnovna škola Vukovina iz Gornjeg Podotočja, Školska 20/A raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1.Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme - zamjena radnice

koja je privremeno nesposobna za rad

2.Stručni suradnik/ca psiholog – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme - zamjena radnice koja je privremeno nesposobna za rad

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. kao i dokaz o tome na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis,

domovnicu ili dokaz o državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 08. veljače 2018. i traje do 16. veljače 2018. godine.

 

KLASA: 602-02/18-01/01
URBROJ:  238/31-19-02-18

Ravnatelj:
Damir Bedić, mag.cin.

 

Gornje Podotočje, 07.02.2018.

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/03

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  15. siječnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima stručnog suradnika/ce socijalni pedagog - 1 izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme koji je objavljen dana  03. siječnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 12. siječnja  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu stručnog suradnika/ce socijalni pedagog  – 1 izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme  izabrana je Ana Goršeta iz Velike Gorice, ulica Marina Getaldića 12 magistra socijalne pedagogije.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 602-02/18-01/03

URBROJ: 238/31-19-18-02

Gornje Podotočje,  15. siječnja  2018.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne radnice na rad)  koji je objavljen dana  03. siječnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 12. siječnja  2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelj/ica  geografije – 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne radnice na rad) izabran je Hrvoje Herceg iz Zagreba, profesor geografije.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.i 7/17.) Osnovna škola Vukovina, Gornje Podotočje, Školska 20/A  raspisuje
 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta
 

1.Učitelj/ica geografije  – 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme - zamjena za

vrijeme bolovanja

2.Stručni suradnik/ca socijalni pedagog – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme
 

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i  obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12.,33/13.,148/13. i 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti kao i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

-životopis,

-domovnicu ili dokaz o državljanstvu

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 8 dana od dana objave natječaja

-potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.


Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 03.01,2018. i traje do 11.01.2018.godine.

KLASA:602-02/18-01/01

URBROJ:238/31-19-02-18

Gornje Podotočje,

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 112-07/17-01/06

URBROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje,  02. studenog  2017.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelj/ica matematike na puno, određeno radno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne radnice na rad), mjesto rada OŠ Vukovina , koji je objavljen dana  9. listopada 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30. listopada 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelj/ica matematike na puno određeno radno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne radnice na rad) izabrana je  Marinela Rebić iz Lekenika  te je s imenovanim/om sklopljen ugovor o radu dana 30.10.2017.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

____________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 112-07/17-01/05

URBROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje,  02. studenog  2017.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme (do 31.08.2018.), mjesto rada OŠ Vukovina, koji je objavljen dana  9. listopada 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30. listopada 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme (do 31.08.2018.) izabrana je Ana Kovačević iz Jagodnog  te je s imenovanim/om sklopljen ugovor o radu dana 30.10.2017.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

____________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) Osnovna škola Vukovina, Školska 20/A, Gornje Podotočje raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

  1. Učitelj/ica matematike– 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme (zamjena za privremene odsutnosti radnika);
  2. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme (do 31. kolovoza 2018.)

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

- životopis;

- domovnicu;

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 8 dana od dana objave natječaja;

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina, Gornje Podotočje, Školska 20/A

10415 Vukovina  s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, Gornje Podotočje i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09. listopada  2017. i traje do 17. listopada 2017. godine.

KLASA:602-02/17-01/54

       URBROJ: 238/31-19-02-17

       Gornje Podotočje, 05.10.2017.

       Ravnatelj: Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A, GORNJE PODOTOČJE

10419 VUKOVINA

KLASA: 112-07/17-01/04

UR.BROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 13. travnja  2017.

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremač/ica na određeno puno radno vrijeme, mjesto rada područna škola Mraclin  bez probnog rada koji je objavljen dana  9. ožujka 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 10. travnja 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu spremač/ica na određeno vrijeme, izabrana je Tihana Kompes  iz  Novog Čiča.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13., 152/14. I 07/17.) Osnovna škola Vukovina  iz Gornjeg Podotočje , Školska 20/A raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Spremač/ica – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje )- mjesto rada PŠ Mraclin

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati završenu osnovnu školu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze koji su zakonom propisani u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

životopis,

domovnicu,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 8 dana od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

 

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Gornje Podotočje, Školska 20/A, 10419 Vukovina  s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 09. Ožujka  2017. i traje do 17. Ožujka  2017. godine.

KLASA:112-07/17-07-01

URBROJ: 2158-17-01-17-3

Gornje Podotočje, 9. ožujka  2017.

ravnatelj: mag.cin. Damir Bedić

 

 

 

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A

GORNJE PODOTOČJE, 10419 VUKOVINA


KLASA: 112-07/17-01/03

UR.BROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 14. veljače 2017.


 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ice engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno) koji je objavljen dana 03. veljače 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 14. veljače 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ice engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno), izabrana je Silvija Kolarek Ježić, prof. engleskog jezika i književnosti  iz Novog Zagreba.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

____________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14., 07/17.) ravnatelj Osnovne škole Vukovina, Školska 20/A, Gornje Podotočje, 10419 Vukovina  raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. Učitelj/ica  engleskog jezika -1 izvršitelj na nepuno ( 25 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme;

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

životopis,

domovnicu,

diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 8 dana od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Vukovina,

Školska 20/A, Gornje Podotočje, 10419 Vukovina s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana  03. veljače 2017. i traje do 11. veljače  2017. godine.

KLASA:112-02/17-01/03

URBROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 03. veljače  2017.

 

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A

GORNJE PODOTOČJE, 10419 VUKOVINA


KLASA: 112-07/17-01/02

UR.BROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 27. siječnja 2017.


 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) koji je objavljen dana 04. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 26. siječnja 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), izabrana je Margareta Grgar, kuhar (SSS)  iz Novog Čiča.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

ŠKOLSKA 20/A

GORNJE PODOTOČJE, 10419 VUKOVINA


KLASA: 112-07/17-01/01

UR.BROJ: 238/31-19-17-02

Gornje Podotočje, 27. siječnja 2017.


 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ce geografije na neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno) koji je objavljen dana 11. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnatelja Osnovne škole Vukovina i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 26. siječnja 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja/ce geografije na neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno), izabrana je Martina Maček, magistra edukacije geografije iz Velike Gorice.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

 

 


 

Koliko je sati u Londonu, Pekingu, Sao Paolu...?

Saznajte na stranicama Geografije.


Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Oglasna ploča

TražilicaKorisni linkovi
preskoči na navigaciju